Podmínky
  1. Nájemce převzal stroj/nářadí čistý,funkční,kompletní a souhlasí s podmínkami zápůjčky
  2. V případě nedodržení platebních podmínek se nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny pronájmu za každý den prodlení platby
  3. Nájemce byl seznámen s obsluhou a údržbou zapůjčeného stroje/nářadí a zavazuje se toto používat pouze pro práce, ke kterým je stroj/nářadí určen(no)
  4. Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj proti zcizení takovým způsobem, který je považován pojišťovnami jako dostačující a v případě kdy dojde ke zcizení, zavazuje se ohlásit toto neprodleně pronajímateli a PČR a také se zavazuje uhradit škodu tímto způsobenou pronajímateli a to až do výše tržní ceny zapůjčeného stroje/nářadí
  5. Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu stroje/nářadí na svoje vlastní náklady 
  6. Nájevce nese plnou odpovědnost za škody, které na zapůjčeném vznikly ať už zaviněním jeho či třetí osoby
  7. V případě poruchy nájemcem zaviněné není tento zproštěn povinnosti platit pravidelné nájemné
  8. Nájemce ručí za vrácení zapůjčeného stroje/nářadí ve smlouvou  dohodnutém termínu ,pokud tak neučiní, zavazuje se automaticky zaplatit i za období po dohodnutém termínu a to nájemné zvýšené o 100 %
  9. Nájemce se zavazuje v případě vrácení znečištěného stroje/nářadí uhradit vyčištění a to ve výši rovné 50 % denního nájemného za tento stroj/nářadí
  10. Nájemce nesmí zapůjčený stroj/nářadí zcizit, dát třetí osobě do užívání či použít jako zástavu
Formulář ke stažení
Půjčovna nářadí
PROSTĔJOV
2014 www.pujcovnanaradipv.cz
Created by AZSERVISPV.CZ